Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies możesz zamknąć ten komunikat. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Polityka prywatności

zamknij

Rejestracja do programu ZIELONA KARTA RABATOWA

Regulamin programu lojalnościowego ZIELONA KARTA RABATOWA

I. Regulamin programu

 1. Organizatorem programu lojalnościowego ZIELONA KARTA RABATOWA”, zwanego dalej „Programem” jest Ekoprowincja Koziarska Wróblewski S.C., 05-850 Duchnice, ul. Ożarowska 79A/35, NIP: 118-221-53-90, zwany dalej Organizatorem.

 2. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę działania Programu oraz określa prawa i obowiązki Uczestników Programu, zwanych w dalszej części „Uczestnikami”.

 3. Treść regulaminu jest udostępniana w punkcie sprzedaży programu oraz na stronie internetowej: https://zielonemielone.pl/content/5-zielona-karta-rabatowa

II. Postanowienia ogólne

 1. Uczestnikiem Programu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca na terytorium RP. Uczestnikami Programu mogą być także osoby pozostające w tym samym gospodarstwie domowym, zamieszkujące pod tym samym adresem (ten sam kod pocztowy).

 2. Regulamin Programu dotyczy sklepZielone Mielone w Pruszkowie.

 3. Administratorem danych osobowych zawartych w bazach danych osobowych Programu jest Ekoprowincja Koziarska Wróblewski S.C., 05-850 Duchnice, ul. Ożarowska 79A/35.

 4. Karta rabatowa Programu obowiązuje w następujących punktach sprzedaży: Zielone Mielone Pruszków, ul. Armii Krajowej 36

III. Warunki członkostwa w Programie

 1. Uczestnik Programu bierze udział w programie osobiście, a jej członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.

 2. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Programie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz jednocześnie zażądać usunięcia swoich danych i zaprzestania ich przetwarzania przez Organizatora.

 3. Jednemu Uczestnikowi mogą przysługiwać tylko pojedyncze uprawnienia członkowskie.

 4. Do uczestnictwa w programie ZIELONA KARTA RABATOWA uprawnione są osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.

 5. Aby przystąpić do Programu należy odebrać kartę na punkty oraz zbierać punkty za zakupy w punktach sprzedaży określonych w pkt. II.4.

 6. Aby otrzymać 1 punkt należy dokonać zakupu o wartości min 50 zł. Wielokrotność kwoty 50 zł powoduje wielokrotność należnych punktów.

 7. Punkty otrzymuje się w chwili dokonywania zakupu.

 8. Kwota 50 zł lub jej wielokrotność liczona jest na jeden paragon. Kwoty z kilku paragonów nie sumują się.

IV. Karta Rabatowa oraz warunki jej przyznania i odbioru

 1. Aby uzyskać prawo otrzymania Karty Rabatowej należy zebrać 12 punktów na karcie na punkty.

 2. Warunkiem wydania Karty rabatowej jest:

  1. wypełnienie w sposób kompletny i zgodny z prawdą formularza zgłoszeniowego oraz przekazanie kompletnej karty na punkty oraz formularza zgłoszeniowego sprzedawcy w sklepie Zielone Mielone,

  2. wyrażenie zgody na założenie konta klienta w sklepie internetowym zielonemielone.pl

  3. przekazanie obsłudze sklepu karty na punkty z 12 zebranymi punktami.

 3. Posiadacz Karty rabatowej otrzymuje rabat główny w wysokości 10% przy zakupach w punktach sprzedaży określonych w pkt. II.4. Rabat udzielany jest na okres trwania programu.

 4. Rabaty na karcie nie łączą się z innymi rabatami i promocjami na produkty w sklepie Zielone Mielone.

 5. Rabaty z Karty rabatowej nie dotyczą zamówień internetowych, mailowych i telefonicznych, chyba że zostaną ustalone osobno indywidualne warunki dla danych zakupów.

 6. Rabat nie przysługuje przy zakupach w cenach hurtowych lub na fakturę. Rabat dotyczy wszystkich produktów oprócz produktów promocyjnych lub już przecenionych.

 7. Karta rabatowa wydawana jest bezpłatnie. Karta rabatowa nie jest kartą kredytową, bankomatową lub płatniczą i nie może być wymieniona na gotówkę.

V. Uprawnienia Uczestników

 1. Wraz z zarejestrowaniem się w Programie, Uczestnik uzyskuje prawo do korzystania ze wszystkich elementów Programu.

 2. Warunkiem koniecznym do korzystania z uprawnień przysługujących Uczestnikom na podstawie niniejszego regulaminu jest posiadanie i okazanie Karty rabatowej w chwili dokonywania zakupu.

 3. Uczestnik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w programie po uprzednim (pisemnym) powiadomieniu Organizatora.

VI. Dane członkowskie, ochrona danych i prywatność Uczestników Programu.

 1. W Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnik Programu wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z Programem. Zgoda zostaje udzielona poprzez podpisanie Formularza Zgłoszeniowego. Dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane w celach udzielania odpowiedzi na zapytania, przetwarzania zamówień,reklamowych i marketingowych. Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych oraz ofert handlowych poprzez SMS, e-mail’em. Dane osobowe Uczestnika są chronione zgodnie z Ustawą oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

 2. Każdy Uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jej osoby, a także prawo do usunięcia danych w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie.

 3. Organizator może z własnej inicjatywy uzupełnić, sprostować lub też usunąć jakiekolwiek niepełne, niezgodne lub nieaktualne dane osobowe przechowywane w związku z działalnością Programu.

VII. Zmiany regulaminu programu Karty oraz zakończenie programu.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych powodów tj. w celu dostosowania Regulaminu do aktualnej oferty w sklepach Zielone Mielone. O wszelkich zmianach Uczestnicy będą informowani poprzez zamieszczenie tekstu zmienionego Regulaminu Programu na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://zielonemielone.pl/zielonakartarabatowa lub oraz w punktach sprzedaży określonych w pkt. II.4.

 2. Regulamin wchodzi w życie od dnia jego ogłoszenia. Korzystanie przez Uczestnika z karty lub stron wskazanych w pkt. VII.1. po wprowadzeniu zmian w regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na wprowadzone zmiany.

 3. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Uczestnik powinien zrezygnować z udziału w Programie zgodnie pkt.VII.6.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do:

  1. zawieszenia Programu lub jego zakończenia,

  2. zaprzestania wydawania Karty rabatowej,

  3. unieważnienia Karty rabatowej w przypadku problemów systemowych uniemożliwiających wykorzystanie ich funkcjonalności

  4. podejrzenie nieuczciwości Uczestników.

 5. Organizator uprawniony jest także do unieważnienia Karty i wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie w przypadku zaistnienia uzasadnionych podstaw, które oznaczają nadużywanie lub próbę nadużycia zasad Programu, w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem lub w sposób sprzeczny z Regulaminem, Programem lub podejrzeniem nieuczciwości Uczestnika w związku z Programem.

 6. Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Programie poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa osobiście w sklepie lub drogą elektroniczną.

VIII. Inne postanowienia

 1. Organizator ma w każdym czasie prawo do dokonania zmian, modyfikacji lub wycofania dostępu do usług Programu ZIELONA KARTA RABATOWA, bez lub za wcześniejszym powiadomieniem oraz nie ponosząc za to odpowiedzialności, chyba że warunki i zasady dotyczące określonej usługi stanowią inaczej.

 2. Nieważność któregokolwiek z postanowień nie wyklucza stosowania pozostałych postanowień. W miejsce nieważnego postanowienia stosowany będzie ważny przepis, którego znaczenie jest najbliższe celom i efektom funkcjonowania niniejszych postanowień Regulaminu.

 3. Niniejsze postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają ustawowych praw Uczestnika.